Innkalling til årsmøte

Chevrolet Club of Norway

Innkalling til årsmøte

onsdag 14. mars 2018 kl. 1800 i Sinsenveien 47 A, Oslo

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innsendte stemmer
  3. Valg av referent, tellekorps, og to personer til å undertegne protokollen
  4. Styrets årsrapport
  5. Regnskap for 2017
  6. Forslag til budsjett for 2018
  7. Innkomne forslag
  8. Valg av medlemmer til styret
  9. Valg av revisor
  10.  Valg av valgkomite

Til sak 5: Revidert regnskap fremlegges på møtet.
Til sak 7: Forslag til vedtektsendring fremlagt og bifalt på styremøte 10.1.2018, se nedenfor.
Til sak 8: Leder og de øvrige styremedlemmene har sagt seg villig til å fortsette. Det er ikke mottatt andre forslag, men det er mulig å fremsette forslag i møtet.

Vedlegg1. Styrets årsrapport
Forslag til vedtektsendring: For fremleggelse på årsmøtet 2018 foreslår styret følgende endring i klubbens vedtekter:
§ 2 A endres til å lyde: Å bistå medlemmene i å oppspore, erverve, restaurere og bevare kjøretøyer eldre enn 30år av merkene Chevrolet og GMC.
§ 2 A lyder nå:Å bidra til å oppspore og bevare/restaurere alle Chevrolet /GMC modeller som er eller skal bli historisk korrekte.

21.2.2018

Styret

 Denne innkallingen kan også lastes ned her